Anna Razumovskaya
Anna Razumovskaya - Gypsy Dancer
Anna Razumovskaya
Anna Razumovskaya
"Gypsy Dancer"
(30 x 24, 40 x 30, 48 x 36 in.)