Anna Razumovskaya
Anna Razumovskaya - Resonance
Anna Razumovskaya
Anna Razumovskaya
"Resonance"
(36 x 24, 46 x 30, 54 x 36 in.)