Maya Eventov
Maya Eventov - Lily Pond Tiptych
Maya Eventov
Maya Eventov
"Lily Pond Tiptych"
(36 x 72 in.)