Pino
Pino - Ballgown
Pino
Pino
"Ballgown"
(30 x 24 in.)