Thomas Arvid
Thomas Arvid - Garden Party
Thomas Arvid
Thomas Arvid
"Garden Party"
(43 x 18.75 in.)