Zheng Li
Zheng Li - Running Horses 1
Zheng Li
Zheng Li
"Running Horses 1"
(48 x 60 in.)